งบการเงิน
Email This Print This 



งบดุล
ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : จำนวน 6,745.81 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จำนวน 6,814.15 ล้านบาท) 5, 11 7,255,365 7,315,798
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,274 55,657
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 6 30,000 30,000
ลูกหนี้ค่าเช่า - สุทธิ 41,783 48,665
ลูกหนี้อื่น 521 138
สินทรัพย์อื่น 6,911 9,739
รวมสินทรัพย์ 7,379,854 7,459,997
 
หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น 17,650 25,297
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 341,189 343,263
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 47,316 35,485
เงินกู้ยืม 6 ,10 130,000 270,000
หนี้สินอื่น 20,670 14,796
รวมหนี้สิน 556,825 688,841
สินทรัพย์สุทธิ 6,823,029 6,771,156
 
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7 5,633,161 5,633,161
กำไรสะสม 7 1,189,868 1,137,995
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.8841 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และเท่ากับ 12.7862 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คำนวณ หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 529,566,100 หน่วย) 6,823,029 6,771,156
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
   
  30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ   511,022 475,551
รายได้ดอกเบี้ย 2,663 3,683
รายได้อื่น 1,361 1,998
รวมรายได้    515,046 481,232
       
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,10 4,825 4,825
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 9 862 715
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 1,008 1,011
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 9,10 43,129 49,291
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 887 665
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน 12,938 12,938
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 10 21,662 22,694
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 4,871 5,124
ดอกเบี้ยจ่าย 10 5,203 9,510
ค่าใช้จ่ายอื่น 695 521
รวมค่าใช้จ่าย 96,080 107,294
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  418,966 373,938
 
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน   8,369 22,574
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน 8,369 22,574
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 427,335 396,512
 

ˆ กลับด้านบน