ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Email This Print This 

หน่วย:ล้านบาท

ปี 2559 ปี 2558 % เปลี่ยนแปลง YoY ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 % เปลี่ยนแปลง YoY ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 % เปลี่ยนแปลง QoQ
รายได้ค่าเช่า 974.7 924.5 5 254.0 241.6 5 245.2 4
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 12.7 16.6 (23) 3.2 3.4 (6) 3.8 (16)
รายได้รวม 987.4 941.1 5 257.2 245.1 5 249.0 3
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 76.9 79.5 (3) 19.5 25.3 (23) 16.6 17
ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 96.4 93.5 3 23.3 23.5 (1) 23.8 (2)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 33.6 37.2 (10) 8.1 8.9 (9) 8.2 (1)
ค่าใช้จ่ายรวม 206.9 210.3 (2) 50.9 57.7 (12) 48.7 5
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 780.5 730.9 7 206.3 187.4 10 200.3 3
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (3.6) 87.7 (104) (29.1) 6.6 (538) 3.0 (1,067)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 777.0 818.5 (5) 177.1 194.0 (9) 203.3 (13)
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร * 777.0 730.9 6 177.1 187.4 (5) 200.3 (12)
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 704.3 660.9 7 185.9 170.5 9 180.6 3
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 1.330 1.248 7 0.351 0.322 9 0.341 3
* กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร คำนวณจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน