ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Email This Print This 

หน่วย:ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 % เปลี่ยนแปลง YoY ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง QoQ
รายได้ค่าเช่า 256.1 239.0 7 255.0 0
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 1.9 3.0 (36) 2.1 (9)
รายได้รวม 258.0 242.1 7 257.1 0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 21.8 21.5 2 17.7 24
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 20.9 26.6 (21) 22.2 (6)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 6.5 8.5 (24) 7.0 (7)
รวมค่าใช้จ่าย 49.2 56.6 (13) 46.8 5
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 208.7 185.4 13 210.2 (1)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 5.2 4.7 11 3.2 64
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 213.9 190.1 13 213.4 0
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร * 208.7 185.4 13 210.2 (1)
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 188.0 167.3 12 189.6 (1)
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 0.355 0.316 12 0.358 (1)
* กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร คำนวณจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน