ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Email This Print This 

หน่วย:ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 % เปลี่ยนแปลง YoY ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง QoQ
รายได้ค่าเช่า 253.0 245.2 3 256.1 (1)
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 3.9 3.8 2 1.9 104
รายได้รวม 256.9 249.0 3 258.0 (0)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 18.9 16.6 14 21.8 (13)
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 25.6 23.8 8 20.9 23
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 5.6 8.2 (32) 6.5 (13)
รวมค่าใช้จ่าย 50.2 48.7 3 49.2 2
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 206.7 200.3 3 208.7 (1)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 3.0 3.0 (2) 5.2 (43)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 209.7 203.3 3 213.9 (2)
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร * 206.7 200.3 3 208.7 (1)
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 186.4 180.6 3 188.0 (1)
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 0.352 0.341 3 0.355 (1)
* กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร คำนวณจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน