ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Email This Print This 

หน่วย:ล้านบาท

ปี 2560 ปี 2559 % เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 % เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้ค่าเช่า 1,016.8 974.7 4 252.8 254.0 (0) 253.0 (0)
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 10.4 12.7 (18) 2.5 3.2 (24) 3.9 (37)
รวมรายได้ 1,027.2 987.4 4 255.3 257.2 (1) 256.9 (1)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 87.6 76.9 14 29.2 19.5 50 18.9 54
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 91.5 96.4 (5) 22.8 23.3 (2) 25.6 (11)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 24.3 33.6 (28) 5.2 8.1 (37) 5.6 (8)
รวมค่าใช้จ่าย 203.4 206.9 (2) 57.1 50.9 12 50.2 14
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 823.9 780.5 6 198.2 206.3 (4) 206.7 (4)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (29.7) (3.6) 736 (41.0) (29.1) 41 3.0 (1,468)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 794.1 777.0 2 157.1 177.1 (11) 209.7 (25)
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร * 794.1 777.0 2 157.1 177.1 (11) 206.7 (24)
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 742.5 704.3 5 178.5 185.9 (4) 186.4 (4)
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 1.402 1.330 5 0.337 0.351 (4) 0.352 (4)
* กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร คำนวณจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน