This printed article is located at http://futurepf-th.listedcompany.com/history.html

History of the Fund

2556
15 มี.ค. 56 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 28 ก.พ. 56)
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 55 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55 ในอัตราหน่วยละ 0.10 บาทต่อหน่วย
28 ก.พ. 56 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 55 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55)
2555
26 ธ.ค. 55 จดทะเบียนสิทธิการเช่าเพิ่ม
11 ธ.ค. 55 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 พ.ย. 55)
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 55 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 55 ในอัตราหน่วยละ 0.51 บาทต่อหน่วย
30 พ.ย. 55 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 55 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 55)
21 พ.ย. 55 ปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
5 พ.ย. 55 ได้รับอนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
14 ก.ย. 55 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 ส.ค. 55) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 เม.ย. 55 ถึงวันที่
30 มิ.ย. 55 ในอัตราหน่วยละ 0.312 บาทต่อหน่วย
31 ส.ค. 55 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ษ. 55 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 55)
14 มิ.ย. 55 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 พ.ค. 55)
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 55 ในอัตราหน่วยละ 0.391 บาทต่อหน่วย
31 พ.ค. 55 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 55)
14 มี.ค. 55 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 29 ก.พ. 55)
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54 ในอัตราหน่วยละ 0.16 บาทต่อหน่วย
29 ก.พ. 55 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54)
2554
13 ธ.ค. 54 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วบลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 พ.ย. 54) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 54 ถึงวันที่
30 ก.ย. 54 ในอัตราหน่วยละ 0.280 บาทต่อหน่วย
30 พ.ย. 54 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 54 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 54)
12 ก.ย. 54 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 ส.ค. 54) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 เม.ย. 54 ถึงวันที่
30 มิ.ย. 54 ในอัตราหน่วยละ 0.300 บาทต่อหน่วย
31 ส.ค. 54 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ษ. 54 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 54)
13 มิ.ย. 54 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 พ.ค. 54)
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 54 ในอัตราหน่วยละ 0.296 บาทต่อหน่วย
31 พ.ค. 54 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 54 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 54)
14 มี.ค. 54 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 28 ก.พ. 54)
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 53 ในอัตราหน่วยละ 0.280 บาทต่อหน่วย
28 ก.พ. 54 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 53)
2553
13 ธ.ค. 53 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 พ.ย. 53)
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ก.ค. 53 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 53 ในอัตราหน่วยละ 0.292 บาทต่อหน่วย
30 พ.ย. 53 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 53 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 53)
13 ก.ย. 53 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 ส.ค. 53) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 เม.ย. 53 ถึงวันที่
30 มิ.ย. 53 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.272 บาทต่อหน่วย
31 ส.ค. 53 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 53 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 53)
14 มิ.ย. 53 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 พ.ค. 53 ) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค. 53 ถึงวันที่
31 มี.ค. 53 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.271 บาทต่อหน่วย
31 พ.ค. 53 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 53 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 53)
12 มี.ค. 53 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 26 ก.พ. 53) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 52 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 52
ในอัตราหน่วยละ 0.260 บาท ต่อ หน่วย
26 ก.พ. 53 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 52 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 52)
2552
14 ธ.ค. 52 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 พ.ย. 52) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ก.ค. 52 ถึงวันที่
30 ก.ย. 52 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.260 บาทต่อหน่วย
30 พ.ย. 52 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 52 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 52)
14 ก.ย. 52 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 ส.ค. 52) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 เม.ย. 52 ถึงวันที่
30 มิ.ย. 52 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.250 บาทต่อหน่วย
31 ส.ค. 52 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 52 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 52)
12 มิ.ย. 52 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 29 พ.ค. 52) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค. 52 ถึงวันที่
31 มี.ค. 52 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.251 บาทต่อหน่วย
29 พ.ค. 52 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 52)
12 มี.ค. 52 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 27 ก.พ. 52) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 51 ถึงวันที่
31 ธ.ค. 51 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.240 บาทต่อหน่วย
27 ก.พ. 52 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 51 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 51)
2551
12 ธ.ค. 51 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 28 พ.ย. 51) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1 ก.ค. 51 ถึงวันที่
30 ก.ย. 51 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.280 บาทต่อหน่วย
28 พ.ย. 51 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 51 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 51)
15 ก.ย. 51 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 29 ส.ค. 51) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1 เม.ย. 51 ถึงวันที่
30 มิ.ย. 51 ในอัตราหน่วยล่ะ0.258 บาทต่อหน่วย
29 ส.ค. 51 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 51 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 51)
16 มิ.ย. 51 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 พ.ค. 51) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1 ม.ค. 51 ถึงวันที่
31 มี.ค. 51 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.243 บาทต่อหน่วย
30 พ.ค. 51 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 51 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 51)
17 มี.ค. 51 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 29 ก.พ. 51) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1 ต.ค. 50 ถึงวันที่
31 ธ.ค. 50 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.241 บาทต่อหน่วย
29 ก.พ. 51 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 50)
2550
12 ธ.ค. 50 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 พ.ย. 50) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 50 ถึงวันที่
30 ก.ย. 50 ในอัตราหน่วยล่ะ 0.24 บาทต่อหน่วย
30 พ.ย. 50 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 50 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 50)
12 ก.ย. 50 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 ส.ค. 50) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 50 ถึงวันที่
30 มิ.ย. 50 ในอัตรา 0.248 บาทต่อหน่วย
31 ส.ค. 50 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.50 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 50)
12 มิ.ย. 50 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 พ.ค. 50) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 50 ถึงวันที่
31 มี.ค.50 ในอัตรา 0.24 บาท ต่อหน่วย
30 พ.ค. 50 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 50 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 50)
12 มี.ค. 50 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 28 ก.พ. 50) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 49 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 49 รวมเวลา 39 วันในอัตรา 0.103 บาทต่อหน่วย
28 ก.พ. 50 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
(สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 49 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 49)
2549
7 ธ.ค. 49 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 พ.ย. 49 ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
23 พ.ย. 49 จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
9-17 พ.ย. 49 ระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.