คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Email This Print This 

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

*กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร คำนวณจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดเงินลงทุน

รายได้

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2560 กองทุนฯมีรายได้รวมเท่ากับ 256.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9 ล้านบาทหรือ 3% จากไตรมาส 3 ปี 2559 โดยหลักเป็นผลมาจาก

  1. รายได้จากพื้นที่เช่า เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาท หรือ 3% ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 95% เป็น 97%
  2. รายได้จากพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มขึ้น 6.4 ล้านบาท หรือ 9% เนื่องจากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 85% เป็น 86%

เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 กองทุนฯมีรายได้รวมลดลง 1.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเช่าเฉลี่ยจากพื้นที่ส่วนกลางลดลงจาก 87% เป็น 86%

ค่าใช้จ่าย

ในไตรมาส 3 ปี 2560 กองทุนฯมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 50.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท หรือ 3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 โดยหลักเป็นผลมาจาก

  1. ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท หรือ 8% ซึ่งเป็นผลมาจากค่าคอมมิชชั่นในการจัดหาผู้เช่าที่เพิ่มขึ้น
  2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ลดลง 2.6 ล้านบาท หรือ 32% ซึ่งเป็นผลจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง
  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท หรือ 14% ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 กองทุนฯ มีค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาท หรือ 2% โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นในการจัดหาผู้เช่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ในไตรมาส 3 ปี 2560 กองทุนฯ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 206.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4 ล้านบาทหรือ 3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 โดยในไตรมาสนี้ กองทุนฯประกาศจ่ายเงินปันผล เท่ากับ 186.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินปันผลเท่ากับ 0.352 บาทต่อหน่วย ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.341 บาทต่อหน่วยในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 กองทุนฯมีรายได้จากการลงทุนสุทธิลดลง 2.0 ล้านบาทหรือ 1% ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางที่ลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการปรับเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 4.0 ล้านบาทจากไตรมาส 2 ปี 2560 อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงอุปกรณ์และพื้นที่เช่า 1.0 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนฯ จึงรับรู้กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน เท่ากับ 3.0 ล้านบาท

ความสามารถในการทำกำไร

ในไตรมาส 3 ปี 2560 อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมเป็น 80% เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และอัตราส่วนเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อรายได้รวมเป็น 73% เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมลดลง 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และอัตราส่วนเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อรายได้รวมเท่ากันกับไตรมาส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนมีสินทรัพย์รวม 7,370.5 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หลักของกองทุนประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7,005.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคารรวม 314.2 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม 525.8 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินมัดจำรับจากลูกค้าและเงินกู้ยืมจากธนาคาร

ดังนั้น กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 6,844.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.9251 บาท เพิ่มขึ้นจาก 12.8841 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า

ˆ กลับสู่ด้านบน