Operation
Email This Print This 

พื้นที่ให้เช่า และ อัตราค่าเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตราการเช่า (%)
ไตรมาส 3
ปี 2560
ไตรมาส 2
ปี 2561
ไตรมาส 3
ปี 2561
ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,966 97 95 96

หมายเหตุ:
1. พื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่าเป็นข้อมูลเฉลี่ย ณ สิ้นเดือน ในไตรมาส 3 ปี 2561
2. ในปี 2561 ยอดสะสมของพื้นที่เช่าที่กองทุนฯ ได้ส่งมอบเป็นการชั่วคราวให้แก่ บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด สำหรับการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารโครงการปัจจุบันและอาคารโครงการส่วนต่อขยาย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 1,887.62 และ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 1,878.84 ตรม. โดยที่บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ได้ชดเชยรายได้ค่าเช่าพื้นที่เหล่านั้นให้แก่กองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว


จำนวนผู้มาใช้บริการ ณ ไตรมาส 3 ปี 2561

ในไตรมาส 3 ปี 2561 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 179,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น +4.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และเพิ่มขึ้น +1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า
FUTUREPF Portfolio จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า2
ไตรมาส 3 ปี 2561 121 7,249.42 12.73% 2.44%

หมายเหตุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
2. ร้อยละของพื้นที่ให้เช่ารวมของ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ข้อมูลโครงสร้างสัญญา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

หมายเหตุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ

หมายเหตุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

ˆ กลับด้านบน