การดำเนินการ
Email This Print This 

พื้นที่ให้เช่า และ อัตราค่าเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตราการเช่า (%)
ปี 2559 2
ปี 2558 ไตรมาส 4
ปี 2559
ไตรมาส 4
ปี 2558
ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,968 95 94 99 95

หมายเหตุ:
1. พื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่าเป็นข้อมูลเฉลี่ย ณ สิ้นเดือน ในไตรมาส 4 ปี 2559
2. ในปี 2558 ยอดสะสมของพื้นที่เช่าที่กองทุนฯ ได้ส่งมอบเป็นการชั่วคราวให้แก่ บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด สำหรับการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารโครงการปัจจุบันและอาคารโครงการส่วนต่อขยาย ณ สิ้นสุดปี 2559 เท่ากับ 1,924.53 ตร.ม. โดยที่บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ได้เริ่มชดเชยรายได้ค่าเช่าพื้นที่เหล่านั้นให้แก่กองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว


สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า
FUTUREPF Portfolio จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า2
ไตรมาส 4 ปี 2559 46 3,859.51 6.77% 6.86%
ปี 2559 332 24,056.06 42.26% 10.03%

หมายเหตุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
2. ร้อยละของพื้นที่ให้เช่ารวมของ ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

ข้อมูลโครงสร้างสัญญา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

หมายเหตุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ

หมายเหตุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง
2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ˆ กลับด้านบน