ผลการดำเนินงาน
Email This Print This 

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2560 FUTUREPF มีรายได้รวม 257.1 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 210.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 189.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.358 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 6.45% *

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 28.4% จากมูลค่า ณ IPO
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 6,798.7 ล้านบาท หรือ 12.8382 บาทต่อหน่วย


ล้านบาท

หมายเหตุ * อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาด 22.20 บาท / หน่วย ณ 28 เม.ย. 2560