ผลการดำเนินงาน
Email This Print This 

ผลการดำเนินงานปี 2559 FUTUREPF มีรายได้รวม 987.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จาก 941.1 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 780.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จาก 730.9 ล้านบาท และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 704.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จาก 660.9 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.351 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 6.08% *

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 27.9% จากมูลค่า ณ IPO
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 6,771.2 ล้านบาท หรือ 12.7862 บาทต่อหน่วย


ล้านบาท

หมายเหตุ * อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาด 23.10 บาท / หน่วย ณ 31 ม.ค. 2560