ผลการดำเนินงาน
Email This Print This 

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2560 FUTUREPF มีรายได้รวม 256.9 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 206.7 ล้านบาท และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 186.4 ล้านบาท ลดลง 1% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.352 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 6.46% *

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 29.3% จากมูลค่า IPO
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุนรวมมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 6,844.7 ล้านบาท หรือ 12.9251 บาทต่อหน่วย


ล้านบาท

หมายเหตุ * อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาด 21.80 บาท / หน่วย ณ 31 ต.ค. 2560