Shareholder Meeting
Email This Print This 

2556

ไฟล์ ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ฟิวเจอร์พาร์ค ครั้งที่ 1 / 2556

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

5.21 MB

2555

ไฟล์ ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ฟิวเจอร์พาร์ค ครั้งที่ 1 / 2555

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2.36 MB