ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
Email This Print This 

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ชื่อ
หน่วย
%
1. บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 176,516,481 33.33
2. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 31,087,128 5.87
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 27,970,000 5.28
4. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 17,863,700 3.37
5. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 13,824,700 2.61
6. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 9,527,900 1.80
7. บริษัท ธนนนทรี จำกัด 9,160,568 1.73
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,167,985 1.54
9. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,265,700 1.37
10. นายสาคร สุขศรีวงศ์ 6,670,658 1.26