ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
Email This Print This 

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ชื่อ
หน่วย
%
1.  บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 176,516,481 33.33
2.  มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 31,087,128 5.87
3.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 27,970,000 5.28
4.  มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี 17,863,700 3.37
5.  กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 11,263,200 2.13
6.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,168,485 1.73
7.  บริษัท ธนนนทรี จำกัด 9,160,568 1.73
8.  กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 8,747,800 1.65
9.  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,265,700 1.37
10.  กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 7,000,700 1.32